Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
STRAITÉIS 20 MÍ
DON GHAEILGE

20-MONTH STRATEGY FOR THE IRISH
LANGUAGE
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Ag obair ar son na Gaeilge agus a pobal ó 1872
Working on behalf of the Irish Language and its communities since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Cumann Carad na Gaeilge
1 Feabhra 2014Communication creates community.  Irish speakers and learners
of Irish are in contact with each other around the world in our
school community at
 
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  .  To join our
community, click on "Join Group" on that page and take the spam
test.  Then you can talk to our friends, students, and teachers
around the world by email.

At February 1, 2014, we have over 1,480 in our school
community around the world.
STRENGTHENING THE IRISH LANGUAGE COMMUNITY
AROUND THE WORLDCruthaíonn an chumarsáid an pobal.  Tá Gaeilgeoirí agus
foghlaimeoirí na Gaeilge i dteagmháil le chéile ar fud an domhain inár
bpobal scoile ag
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ .   Chun teacht
isteach inár bpobal, buail ar "Join Group" ar an leathanach sin agus
sáraigh an scrúdú spam.  Ansin is féidir leat caint lenár gcairde,
ndaltaí, agus múinteoirí ar fud an domhain le r-phost.  

Ag 1 Feabhra 2014, tá breis agus 1,480 inár bpobal scoile timpeall an
domhain.
AG NEARTÚ PHOBAL NA GAEILGE
AR FUD AN DOMHAIN
AG NEARTÚ PHOBAL NA GAEILGE
AR FUD AN DOMHAIN
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!