Bain sult as iad seo! / Enjoy
these!
Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
Uimhir Bhuillí ó 1 Samhain, 2004
AN GAEL
OUR MAGAZINE "AN GAEL"
Copyright 2005-2012
Cumann Carad Na Gaeilge
All Rights Reserved
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society

Is í iris oifigiúil Chumann Carad na Gaeilge í seo.  D'fhoilsíomar ár
gcéad eagrán i 1881.  Scríobhtar an iris seo as Gaeilge.    

Chun alt a chur isteach

Téigh go http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  agus tar
isteach inár bpobal scoile (.i. buail ar "Join This Group" agus sáraigh
scrúdú 'spam').  Ansin is féidir leat teachtaireacht a chur chuig:
philo-celticsociety@yahoogroups.com chun insint dúinn go bhfuil alt
agat donár n-iris nó gur mhaith leat alt a ullmhú don iris.  


Tá fáilte roimh d'ailt, d'eolas, d'ealaín, d'amhránaíocht, maille le do
dhánta, do sheanchas, thaighde, fhógraí, mhúineadh, phlé, stair,
scéalta, scéala, agus níos mó.

Chun níos mó a fhoghlaim agus chun AN GAEL a fháil, téigh go
www.angaelmagazine.com .
 
This is the official magazine of The Philo-Celtic Society.  We published
our first issue in 1881.  This magazine is published in Irish.

To send in an article

Go to http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  and join our
school community (i.e., click on "Join This Group" and pass a spam
test).  Then you can send an email to
philo-celticsociety@yahoogroups.com  to tell us that you have an article
for our magazine or that you would to prepare an article for the
magazine.

This magazine welcomes your articles, knowledge, art, and singing,
along with your poems, seanchas, research, announcements, teaching,
discussion, history, stories, news, and more.

To learn more and to get AN GAEL, go to
www.angaelmagazine.com .
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Number of hits since November 1, 2004
Counter
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!