Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
BUN- AGUS
MEÁN-ÁBHAR
SCOILE
BEGINNING & INTERMEDIATE CURRICULUM
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
BUN- AGUS MEÁN-ÁBHAR SCOILE (TÉARMAÍ 2-7)

Molaimid:


PROGRESS IN IRISH LE MÁIRÉAD NÍ GHRÁDA

[Téarma 1:  Ag Tosú a Fhoghlaim ]

Téarma 2:  Ceachtanna 1-15

Ón chéad cheacht, taispeáin do do dhaltaí conas áis a bhaint as
FOCLÓIR SCOILE (nó a leithéid) agus an leabhar BRIATHRA NA
GAEILGE.  Ansin, is féidir leat iarraidh orthu abairtí a scríobh gach
seachtain ar aon ábhar atá uatha agus ag baint feidhm as gach
aimsir, modh, agus pearsa.  Foghlaimeoidh siad a lán níos mó a
lán níos tapaidh toisc go bhfuil siad ag scríobh aon rud atá uatha.

Téarma 3:  Ceachtanna 16-30

Téarma 4:  Ceachtanna 31-45

Téarma 5:  Ceachtanna 46-60

Téarma 6:  Ceachtanna 61-72

Téarma 7:  Ath-fheiceáil

Freagraí do PROGRESS IN IRISH  

Comhaid Fhuaime do PROGRESS IN IRISH

Ag tosú ag Ceacht a 59 i Progress In Irish, bain áis as an New Irish
Grammar leis na Bráithre Críostaí chun ceachtanna, ceisteanna,
agus freagraí a shoiléiriú.


BUNTÚS CAINTE

(Téarma 1:  Ag Tosú A Fhoghlaim )

Téarmaí 2 & 3:  Leabhar & Dlúthdhiosc 1

Téarmaí 4 & 5:  Leabhar & Dlúthdhiosc 2

Téarmaí 6 & 7:  Leabhar & Dlúthdhiosc 3

Nótaí ar ghramadach do Bhuntús Cainte


AR AIS GO CURACLAM
 
BEGINNING & INTERMEDIATE CURRICULUM (TERMS 2-7)

We recommend:


PROGRESS IN IRISH BY MÁIRÉAD NÍ GHRÁDA  

[Semester 1:  
Starting To Learn ]

Semester 2:  Lessons 1-15

Beginning with the first lesson, show your students how to use
FOCLÓIR SCOILE (or a similar dictionary) and the book
BRIATHRA NA GAEILGE.  Then you can ask them to write
sentences every week on any subject they want while using every
tense, mood, and person.  They'll learn a lot more a lot more
quickly because they're writing anything they want.

Semester 3:  Lessons 16-30

Semester 4:  Lessons 31-45

Semester 5:  Lessons 46-60

Semester 6:  Lessons 61-72

Semester 7:  Review

Answers for PROGRESS IN IRISH    

Sound Files for PROGRESS IN IRISH

Starting with Lesson 59 in Progress In Irish, use the New Irish
Grammar by the Christian Brothers to clarify lessons, questions,
and answers.


BUNTÚS CAINTE

Semester 1:  Starting To Learn )

Semesters 2 & 3:  Book & CD 1

Semesters 4 & 5:  Book & CD 2

Semesters 6 & 7:  Book & CD 3

Notes on grammar for Buntús Cainte


BACK TO CURRICULUM
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!