Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
ÁR
mBUNATHEOIR
OUR FOUNDER
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Mícheál Ó LOócháin
1836 - "Is i gCurrach Doire, Baile an Mhuillinn, Contae na
Gaillimhe, sa bhliain 1836 a rugadh Mícheál Ó Lócháin.  San
General Valuation of Rateable Property in Ireland a cuireadh i
gcrích faoi údarás Richard Griffith (1855), ainmnítear deichniúr
sealbhóirí i gCurrach Doire, a raibh talamh ar léas acu ó Courtney
K. Clarke.  I measc liosta na n-ainmneacha seo tá Patrick Lohan a
raibh léas ar thimpeall ceithre acra dhéag aige.  Is é is dóichí gur
ar an bhfeirm bheag sin a rugadh Mícheál Ó Lócháin...  D'úsáid
sé an fhoirm Ó Lócháin dá ainm sa Ghaeilge, agus Logan sa
Bhéarla.  In Eanáir 1891 ... d'fhoilsigh sé ... an t-eolas seo a
leanas...'M.J. LOGAN, Brooklyn, NY.  Born - P. Milltown, B.,
Dunmore, Co. Galway.  Paternal name:  O'Lochain; maternal,
Oisin'...De mhuintir Oisín (Hession) ó Gharraí Mór an tSléibhe i
gContae Mhaigh Eo ab ea a mháthair agus dar leis, ní raibh aon
Bhéarla aici."   (Mícheál Ó Lócháin agus AN GAODHAL le
Fionnuala Uí Fhlannagáin, An Clóchomhar Teo., Éire, 1990,
Leathanaigh 11-13)

1836-1854 - Mar tá a fhios againn, bhí Gaeilge agus Béarla líofa
ag Ó Lócháin. "Níl aon amhras ach gurbh chainteoir dúchais
Gaeilge Mícheál Ó Lócháin.  (Dúirt sé féin go minic go leor é sin. -
eg.)  Má scrúdaítear léarscáil 7 agus 8, in alt Fitzgerald (1984),
feictear go bhfuil Baile an Mhuilinn a bhí i mBarúntacht Dhún
Mhóir (Dunmore), luaite mar cheantar ina raibh an Ghaeilge ag
90-100% de lucht na háite a rugadh idir na blianta 1831-1851.  
Rugadh an Lóchánach i 1836, agus bhí sé ag freastal ar scoil sa
cheantar go dtí 1854."  Freisin:  Ba le hArd-deoise Thuama
Currach Doire ... agus b'é Seán Mac Héil an tArdeaspag a bhí
ann le linn a óige.  Níor thaitin na Scoileanna Náisiúnta in aon
chaoi le Seán Mac Héil...  Seans, mar sin, go ndeachaigh Ó
Lócháin chuig ceann de scoileanna neamhspleácha Mhic Héil,
mar sa bhliain 1890 luann sé conas mar a stiúrtaí foghlaim an
Teagasc Críostaí (a scríobhadh le Mac Héil) le linn dó a bheith ar
scoil...'It is the first Irish book we ever read...' "  Agus:  "Luaigh Ó
Lócháin na téacsleabhair a bhíodh á n-úsáid sa scoil le linn dó a
bheith inti.  B'iad sin The Universal Spelling Book, leabhar
mhatamaitice Gough agus leabhar de chuid Voster..."  (Mícheál Ó
Lócháin agus AN GAODHAL le Fionnuala Uí Fhlannagáin, An
Clóchomhar Teo., Éire, 1990, Leathanaigh 11-13)  

1870 - Deirtear go bhfuair Ó Lócháin a chéad phost i Meiriceá sa
bhliain seo, mar mhúinteoir scoile.  (Mícheál Ó Lócháin agus AN
GAODHAL le Fionnuala Uí Fhlannagáin, An Clóchomhar Teo.,
Baile Átha Cliath, 1990, L. 14)  

Don gcuid eile den scéal, féach ar
Stair / History .
 
Mícheál Ó LOócháin
1836 - "It's in the townland of Currach Doire, Milltown, Co. Galway
that Mícheál Ó Lócháin was born in 1836.  In the General
Valuation of Rateable Property in Ireland which was completed
under the authority of Richard Griffith (1855), ten holders of
property were named in Currach Doire, who had land on lease
from Courtney K. Clarke.  Amidst this list of names is Patrick
Lohan who had a lease of about fourteen acres.  It's most
probable that on that small farm Mícheál Ó Lócháin was born...  
He used the form Ó Lócháin in Irish and Logan in English.  In
January 1891 .. he published .. this information which follows:  
'M.J. LOGAN, Brooklyn, NY.  Born - P. Milltown, B., Dunmore, Co.
Galway.  Paternal name:  O'Lochain; maternal, Oisin'...  His
mother was of the family of Oisín (Hession) from Garraí Mór an
tSléibhe in Co. Mayo and according to him, she had no English."  
(translated from Mícheál Ó Lócháin agus AN GAODHAL by
Fionnuala Uí Fhlannagáin, An Clóchomhar Teo., Éire, 1990,
pages 11-13)

1836-1854 - As we know, Ó Lócháin was fluent in Irish and
English.  "There's no doubt that Mícheál Ó Lócháin was a
native-speaker of Irish.  (He said that himself often enough. - ed.)  
If maps 7 and 8 in Fitzgerald article (1984) are examined, it will be
seen that Milltown, which was in the barony of Dunmore, is
mentioned as a district in which 90-100% of the people of the
place between the years 1831 and 1851 spoke Irish.  Ó Lócháin
was born in 1836, and he attended school in the district until
1854."  Also:  Currach Doire was in the Arch-Diocese of Tuam...
and Seán Mac Héil (John McHale) was the Archbishop there
during Mícheál's youth.  Seán Mac Héil was not pleased with the
National Schools...  Therefore it's a chance that Ó Lócháin went
to one of Mac Héil's independent schools, given how the learning
of Teagasc Críostaí (which was written by McHale) was conducted
during his time at school..."It is the first Irish book we ever read...'
"   And:  "Ó Lócháin mentioned the textbooks which used to be
used during his time in school.  They were The Universal Spelling
Book, Gough's mathematics book, and one of Voster's books..."   
(translated from Mícheál Ó Lócháin agus AN GAODHAL by
Fionnuala Uí Fhlannagáin, An Clóchomhar Teo., Éire, 1990,
pages 11-13).  

1870 - It's said that Ó Lócháin got his first job in America in this
year, as a school teacher.  (translated from Mícheál Ó Lócháin
agus AN GAODHAL by Fionnuala Uí Fhlannagáin, An Clóchomhar
Teo., Dublin, 1990, page 14).  

For the rest of the story, see
Stair / History .
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!