BUANN CUMANN
CARAD NA
GAEILGE!!!
THE PHILO-CELTIC SOCIETY WINS!!!
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Éire, 3 Márta 2007.  Ghlac Pádraig
Ó Clúmháin agus Daithí Mac Lochlainn thar ceann Chumann
Carad na Gaeilge an chéad áit i gComórtas Domhanda Ghlór na
nGael urraithe le Foras na Gaeilge d'eagraíochtaí agus
d'imeachtaí na Gaeilge i dtíortha nach Éire.   Tairgeann Pádraig
agus Daithí a n-am dena ndeoin féin mar oifigigh i gCumann
Carad na Gaeilge.  Tá Pádraig ina Rúnaí Ballraíochta, tá Daithí
ina Rúnaí Um Mhúineadh, agus tá 6 Mhúinteoir Idirlín ag an
gCumann an trian seo (Earrach 2007), cúig Mheiriceánach agus
Éireannach le Daithí agus Pádraig ina measc.
Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Ireland, March 3, 2007.  Pádraig Ó
Clúmháin and Daithí Mac Lochlainn accepted on behalf of The
Philo-Celtic Society first place in Glór na nGael's Global Gaeilge
Competition sponsored by Foras na Gaeilge for Irish language
organizations and activities outside Ireland.  Pádraig and Daithí
volunteer their time as officers of The Philo-Celtic Society.  
Pádraig is Membership Secretary, Daithí is Secretary For
Teaching, and the Society has six Internet Teachers this semester
(Spring 2007), five Americans and an Irishman including Daithí
and Pádraig.  
Bhronn an tAire Éamonn Ó Cuív, TD an trófaí do Phádraig agus Dhaithí.  Léigh an tUasal Lorcán Mac Gabhann, Príomh- fheidhmeannach
Ghlór na nGael, stair Chumann Carad na Gaeilge agus tuairisc faoi thacaíocht a thugann an Cumann do scoláirí, imeachtaí, agus eagraíochtaí
na Gaeilge.   Dúirt Daithí "Táimid buíoch ar fad de Ghlór na nGael as ucht na deise le cuairt a chur an an nGaeltacht, agus is aoibhinn a
fheiceáil go bhfuil a fhios ag daoine anseo i 'bhFoinse na Teanga' ar ár saothar thar lear.  Cuireann sin bród an domhain orainn."  Dúirt
Pádraig sa bhreis "Ba mhaith linn ár mbuíochas a thabhairt dosna daoine go léir ag Glór na nGael agus Foras na Gaeilge.  Is onóir iontach é
seo.  Agus freisin táimid buíoch desnár gcairdre go léir timpeall an domhain atá ag obair d'athbheochan na Gaeilge agus do lucht na Gaeilge.  
Comhghairdeachas libh go léir."
Pádraig and Daithí accepting the trophy from the Minister Éamon Ó Cuív TD – Department of Community, Rural, and Gaeltacht Affairs;
Pádraig agus Daithí ag glacadh an trófaí ó An tAire Éamon Ó Cuív TD – An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta; Éamon Ó
hArgáin, Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha Fhoras na Gaeilge; agus an Dr. Máire Ní Annracháin, Cathaoirleach Ghlór na nGael.
The Minister Éamonn Ó Cuív, TD presented the trophy to Pádraig and Daithí.  Mr. Lorcán Mac Gabhann, Chief Executive of Glór na nGael,
read a history of The Philo-Celtic Society and a report about its support for Irish language students, activities, and organizations.  Daithí said
"We're very thankful to Glór na nGael for this opportunity to visit the Gaeltacht, and it's wonderful to see that people here in 'The Source of the
Language' know what we're doing overseas.  That makes us extremely proud."  Pádraig added "We want to thank everyone at Glór na nGael
and Foras na Gaeilge.  This is a wonderful honor.  And we're also thankful to all our friends around the world who are working for the
renaissance of the Irish language and for the Irish language community.  Congratulations to you all."
For more information about Glór na nGael go to www.glornangael.ie/ , and for more information about The Philo-Celtic
Society go to
www.philo-celtic.com .
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!