Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
TAIGHDE AR
CHUSPÓIRÍ
GOALS RESEARCH
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Seo daoibh achoimre ár dtaighde ar chuspóirí ár gCumainn:  /  Here is a summary of our research on the goals of our Society:


----- Original Message -----
From: Jerry Kelly
To:  Tomás Muench; Séamas Ó Neachtain; Réamonn Ó Cléirigh; Pam Tangredi; Pádraig Ó Clúmháin; Máiréad Tillman; Máiréad Perron; Lugh
de Paor; Brian DeVale; Clare Curtin
Cc:  Tomás Ó Dubhagáin; Seosaimhín Ní Cheallaigh; Deirdre Ní Fhaoláin; Deirdre Mhic Uileagóid; Breandán Ó Dubhshláine; Daithí Mac
Lochlainn; Mícheál Mac Coisdealbha; Cris Ní Choisdealbha
Sent: Friday, December 03, 2004 1:28 AM
Subject: NA BUN-CHUSPÓIRÍ INA N-IOMLÁN / THE ORIGINAL GOALS IN FULL

DO / TO:  CUMANN CARAD NA GAEILGE
PHILO-CELTIC SOCIETY

CC / CÓIP CHUN:  CAIRDE EILE

RE / RÉ:  NA BUN-CHUSPÓIRÍ INA N-IOMLÁN
THE ORIGINAL GOALS IN FULL

A chairde,

Tuigim ónár dtráchtaí an tseachtain seo gur mhaith libh tógáil ar ár mbun-chuspóirí mar ar sholéirigh Mícheál Ó Lócháin iad sa tréimhse ó
1872 suas go dtí 1896, ní amháin go 1886.  /  I understand from our discussions this week that you want to build upon our original goals as
Mícheál Ó Lócháin clarified them in the period from 1872 to 1896, not just to 1886.

Seo daoibh iad go léir ón dtréimhse sin, go bhfios dom:  /  Here they all are from that period, as far as I know:

1872 - múineadh

1881 - cuspóir do AN GAODHAL (iris oifigúil do Chumann Carad Na Gaeilge Bhrúiclinn ag an am sin):  "teanga na hÉireann a chosnughadh, a
haithbheodhughadh agus a chleachdughadh a measg Clann na nGaodhal."  /  1881 - goal for AN GAODHAL (official magazine of the Brooklyn
Philo-Celtic Society at that time):  "the language of Ireland to protect, to revive, and to use amongst the Children of the Gaeil."

1882 - "An Gaodhal, Leabhar-aithris míosamhal tabhartha chum an Teanga Ghaedhilge a chosnadh agus a shaorthugadh, agus chum
Féin-riaghla Cinidh na hÉireann."  /  The Gael, a Monthly Journal devoted to the Preservation and Cultivation of the Irish Language and the
Self-Rule of the Irish Race."

1884 - cuspóir do Chumann Carad Na Gaeilge Bhrúiclinn é féin:  "This society shall have for its object the preservation and extension of the
Irish as a spoken language."  / 1884 - the goal for Brooklyn Philo-Celtic itself (m'aistriúchán): "Beidh mar chuspóir ag an gCumann seo
caomhnú agus fairsingiú na Gaeilge mar theanga labhartha."

1886, scríobh Ó Lócháin, "Ní chun mionscrúdú a dhéanamh ar an teanga féin a bunaíodh 'An Gaodhal' ach chun an teanga a
chraobhscaoileadh agus a chaomhnú."  /    " 'An Gael' was not founded to do a minute study on the language itself but to broadcast and
protect the language."

Agus i 1896, ag plé ar ghluaiseacht na Gaeilge i Meiriceá (ar thosaigh sé le Cumann Carad Na Gaeilge), dúirt Ó Lócháin: / And in 1896,
discussing the Irish language movement in America (which he started with the Philo-Celtic Society), Ó Lócháin said:

".... the object of the Gaelic movement is - and has been - the revival and the reintroduction of the Gaelic as the spoken language of Ireland
with English as an accompaniement."

Mar is féidir linn feiceáil, baineann bun-chuspóirí ár gCumainn leis an teanga amháin, cé go dtagraíonn Mícheál "Féin-riaghla Cinidh na
hÉireann" freisin i comhthéacs na irise.  /  As we see, the original goals of our Society deal only with the Irish language, although Mícheál also
references "self-rule of the Irish Race" in the context of the magazine.

Mar sin, táimid ag obair ar chonas na cuspóirí seo a thabhairt anuas go dtí an lá inniu i dteanga ár lae inniu.  Idir an dá linn, mar a d'inis sibh
dom, biodh a fhios ag éinne le suim inár n-eagraíocht, go mbainfidh eachtraí agus gníomhartha ár gCumann le Gaeilge, agus le Gaeilge, agus
ansin le Gaeilge, agus faoi dheireadh le Gaeilge, chun ár gcuspóirí faoi Ghaeilge a shroicheadh.  Ní rachfaimid ar strae arís.  /  Therefore,
we're working on how to bring these goals down to the present day in the language of our present day.  Meanwhile, as you have told me, let
anyone who has interest in our organization note that the events and actions of our Society will deal with Gaeilge, and with Gaeilge, and then
with Gaeilge, and in the end with Gaeilge, in order to reach our goals about Gaeilge.  We will not go astray again.

Go raibh míle maith agaibh do bhur dtreoireacha ar an ábhar seo.   /  Thank you for your instructions on this matter.

-  Gearóid


----- Original Message -----

From: Jerry Kelly
To: Brian DeVale; Lugh de Paor; Máiréad Perron; Máiréad Tillman; Pádraig Ó Clúmháin; Pam Tangredi; Réamonn Ó Cléirigh; Séamas Ó
Neachtain; Tomás Muench
Cc: Clare Curtin; Cris Ní Choisdealbha; Breandán Ó Dubhsláine; Seosaimhín Ní Cheallaigh; Deirdre Ní Fhaoláin; Tomás Ó Dubhagáin; Deirdre
Mhic Uileagóid
Sent: Tuesday, November 23, 2004 4:11 PM
Subject: CUMANN CARAD NA GAEILGE - CUSPÓIRÍ / PHILO-CELTIC SOCIETY - GOALS

DO / TO:  CUMANN CARAD NA GAEILGE NUA EABHRAIC
PHILO-CELTIC SOCIETY OF NEW YORK

RE / RÉ:  CUSPÓIRÍ DO CHUMANN CARAD NA GAEILGE NUA EABHRAIC /
GOALS FOR THE NEW YORK PHILO-CELTIC SOCIETY

A chairde / O friends

Anois go bhfuil ballraíocht arís ag Cumann Carad Na Gaeilge Nua Eabhraic ó 7 Deireadh Fomháir 2004, caithfimid smaoineamh ar chuspóirí.  /
 Now that the New York Philo-Celtic Society again has a membership since 7 October 2004, we have to think about goals.

Mar tá a fhios agaibh, ní raibh cuspóirí deimhnithe, cinnte, áirithe, soiléire ar leith ag Cumann Carad Na Gaeilge sna 1940s nó deich mbliain ó
shin nuair a ndearna ár gcara Séamus Ó Maoláin triall chun an Cumann a chur ar ais le chéile.  /  As you know, the Philo-Celtic Society did not
have definite, certain, special, clear goals in the 1940s or 10 years ago when our friend Jim Mullin tried to put the Society back together.

Agus gan chuspóirí, chuaigh an Cumann síos go picnicí amháin as Sacsbhéarla amháin mar a ghníomh amháin.  /   And without goals, the
Society sank to English-language picnics as its only activity.

I bhfocail eile, gan chuspóirí, bhí fadhbanna ag an gCumann a raibh sé i n-ann a sheachaint dá mbeadh cuspóirí deimhnithe, cinnte, soiléire
aige.  /  In other words, without goals, the Society had problems which it could have avoided if it would have had definite, specific, clear goals.

An raibh cuspóir nó cuspóirí ag an gCumann ar dtús nuair a bunaíodh é? /  Did the Society have a goal or goals at first when it was founded?

Tá taighde á dhéanamh agam le breis agus cúpla mí anois ar Chumann Carad Na Gaeilge a fháil amach a raibh aon chuspóir deimhnithe,
cinnte, soiléir foilsithe acu ar dtús, ar an gcéad lá.  /  I've been doing research for more than the last couple of months to find out if they had
any definite, certain, clear, published goal right up front on the first day.

Ní féidir liom aon fhianaise a fháil go raibh.  /  I can't find any evidence that they had.

Bhunaigh Mícheál Ó Lócháin an chéad  "Philo-Celtic Class" i Scoil Mhuire i mBrúiclinn i 1872 chun Gaeilge a mhúineadh.  Tá sé seo roimh go
raibh an Cumann ann.  /   Mícheál Ó Lócháin founded the first "Philo-Celtic Class" in St. Mary's School in Brooklyn in 1872 to teach Irish.  This
is before the Society existed.

Ansin, bunaíodh an chéad Cumann Carad Na Gaeilge i mBoston i mí Bealtaine 1873. /  Then, the first Philo-Celtic Society was founded in
Boston in May 1873.

Ansin, ag deireadh na bliana 1874, bhunaigh Mícheál Ó Lócháin agus a chairde Cumann Cairde Na Gaeilge Bhrúiclinn.  /  Then, at the end of
1874, Mícheál Ó Lócháin and his friends founded the Brooklyn Philo-Celtic Society.

Ansin, bhunaigh a chairde i Manhattan ár gcraobh/cumann féin i 1878, .i. Cumann Carad Na Gaeilge Nua Eabhraic.  /  Then, his friends in
Manhattan founded our own branch/society in 1878, i.e., The Philo-Celtic Society Of New York.

Cinnte gur bhunaigh Mícheál Ó Lócháin an "Philo-Celtic Class" chun Gaeilge a mhúineadh, ach ní féidir liom luadh nó tagairt a fháil ar
chuspóirí don gCumann nó dosna Cumainn sa tréimhse sin. (Feictear go raibh na "Cumainn" an-neamhspleách ar a chéile.)  /  Certainly
Mícheál Ó Lócháin founded the "Philo-Celtic Class" to teach Irish, but I can't find mention or reference about goals for the Society or Societies
in that period.  (It looks like the Societies were very independent of each other.)

I gcomparáid, bhí cuspóir maith soiléir ag New York Society For The Preservation Of The Irish Language nuair a bunaíodh i 1878 (?):  /  In
comparison, the New York Society For The Preservation Of The Irish Language had a good clear objective when it was founded in 1878(?):

"THIS SOCIETY is instituted to promote the study of the Irish Language; to PRESERVE it as a spoken tongue; to encourage the study and
dissemination of IRISH LITERATURE; to cultivate and practice the NATIONAL MUSIC OF IRELAND, and to establish in the City of New York an
IRISH LITERARY INSTITUTE."

Ach caithfimid fanacht go dtí 1881 roimh gur féidir linn feiceáil go raibh Ó Lócháin ag iarraidh an fhadhb a cheartú (.i., ganntanas cuspóra
shoiléir) leis a iris nua dhátheangach "An Gaodhal".  /  But we have to wait until 1881 before we can see that Ó Lócháin was trying to correct
the problem (i.e., lack of a clear goal) with his new bi-lingual magazine "The Gael" (The Gaelic Irish Person).

Bhunaigh Ó Lócháin an iris seo do Chumann Carad Na Gaeilge Bhrúiclinn i 1881 ach ba ghearr roimh go mba leis féin é. /  He founded this
journal for the Brooklyn Philo-Celtic Society but he soon became its owner.

Sa chéad eagrán, d'fhoilsigh sé an cuspóir seo don iris:  "teanga na hÉireann a chosnughadh, a haithbheodhughadh agus a chleachdughadh
a measg Clann na nGaodhal."  /  In the first edition, he published this objective for the magazine:  "the language of Ireland to protect, to revive,
and to use amongst the Children of the Gaeil."

Agus seo daoibh na manaí ('mottoes') a bhí ar an gclúdach go rialta ó Feabhra 1882 ar aghaidh i nGaeilge agus i Sacsbhéarla: / And here's
the mottoes which were regularly on the cover from February 1882 forward:

"An Gaodhal, Leabhar-aithris míosamhal tabhartha chum an Teanga Ghaedhilge a chosnadh agus a shaorthugadh, agus chum Féin-riaghla
Cinidh na hÉireann." /  The Gael, a Monthly Journal devoted to the Preservation and Cultivation of the Irish Language and the Autonomy of
the Irish Nation."

I 1884, tá tagairt faoi dheireadh againn (i "An Gaodhal") ar chuspóir do Chumann Carad Na Gaeilge Bhrúiclinn é féin, ach is cosúil go raibh an
capall (nó an picnic) as an scioból cheana féin:  /  In 1884, we finally have a reference (in "An Gaodhal") to a goal for Brooklyn Philo-Celtic
itself, but it's likely the horse (or the picnic) was already out of the barn:

"This society shall have for its object the preservation and extension of the Irish as a spoken language."  (M'aistriúchán:  Beidh mar chuspóir
ag an gCumann seo caomhnú agus fairsingiú na Gaeilge mar theanga labhartha.)

I 1886, scríobh Ó Lócháin, "Ní chun mionscrúdú a dhéanamh ar an teanga féin a bunaíodh 'An Gaodhal' ach chun an teanga a
chraobhscaoileadh agus a chaomhnú."  /    " 'An Gael' was not founded to do a minute study on the language itself but to broadcast and
protect the language."

Agus i 1896, ag plé ar ghluaiseacht na Gaeilge i Meiriceá, dúirt Ó Lócháin: / And in 1896, discussing the Irish language movement in America,
Ó Lócháin said:

".... the object of the Gaelic movement is - and has been - the revival and the reintroduction of the Gaelic as the spoken language of Ireland
with English as an accompaniement."

Feictear gur cineál réamhfhéachaint é seo ar dhátheangachas an tréimhse inniu.  /  This seems like a kind of prediction of the bilingualism of
today.

Ar aon chuma, lig dom cúpla smaoineamh eile a chur romhaibh.  /  At any rate, let me put another couple of thoughts before you.

Ag am Uí Lócháin, ní raibh ach meán cumarsáide amháin ar fáil - an cló-phreas.  Ach inniu, tá a lán meáin chumarsáide a chur chun cinn aon
chuspóir atá fiúntach. /  At the time of Ó Lócháin, there was only one media available - the printing press.  But today, there are a lot of media
to put towards success any worthwhile goal.

Ach ar dtús, lig dúinn plé an cuspóir nó na cuspóirí atá ag teastáil uaibh.  Tiocfaidh straitéis agus taicticí i ndiaidh sin.  /  But first, let's discuss
the goal or goals you want.  Strategy and tactics will follow that.

Go raibh maith agaibh / Thank you.  -  Gearóid
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!