Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
STAIR -2005
HISTORY - 2005
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Ath-thógáil i 2005:  /  Re-Building in 2005:
1 Eanáir 2005 - Seo daoibh clár ár mbaill ag 1/1/2005:  /  Here is a list of our members at 1/1/2005:

Jack Corr
Clare Curtin
Lugh de Paor
Brian DeVale
Tomás Muench
Conor Ó Ceallaigh (ball ó 1993)
Gearóid Ó Ceallaigh (ball ó 1993)
Máire Ní Cheallaigh (ball ó 1993)
Peadar Chojnowski (ball ó 1994)
Réamonn Ó Cléirigh
Pádraig Ó Clúmháin
Tomás Ó Dubhagáin
Deirdre Ní Fhaoláin
Áine Bean Uí Fhaoláin (ball ó 1940)
Seosamh Ó hAileagáin (ball ó 1946)
Daithí Mac Lochlainn
Turlough Ó Maolchraoibhe
Caitlín Ní Mhurchú
Séamas Ó Neachtain
Máiréad Perron
Pam Tangredi (ball ó 1994)
Máiréad Tillman

3 Feabhra 2005 - D'aontaíomar an rún seo:  

"Beidh dhá leibhéal ballraíochta:  'Ballraíocht Mheithle' (baill a oibríonn ar choistí ár gCumainn nó mar oifigigh ár gCumainn) agus "Ballraíocht
Idirnáisiúnta" (baill a thugann taca eile don gCumann).  Is féidir le Baill Mheithle agus Baill Idirnáisiúnta teacht ó aon áit ar fud an domhain.  
Beidh ceart vótála ag Baill Mheithle ach ní ag Baill Idirnáisiúnta."  /   February 3, 2005 - We agreed this resolution:  " There will be two levels of
membership:  'Meitheal Membership' (members who work on committees of our Society or as officers of our Society) and "International
Membership" (members who provide other support to the Society).  Meitheal Members and International Members can come from anywhere
throughout the world.  Meitheal Members will have the right to vote but International Members will not."  

3 Feabhra 2005 go dtí 31 Deireadh Fómhair 2005

D'aontaíomar dul ar aghaidh leis na postanna sealadacha agus na hoifigigh shealadacha seo leanas go dtí go mbeadh deis againn déanmhas
nua ar leith a dhearadh chun ár gcuspóirí a chur chun cinn.  Bunaíodh an déanmhas seo go díreach ar dhéanmhas Scoil Ghaeilge Ghearóid
Tóibín i mBabylon, Nua Eabhrac:  /  February 3, 2005 to October 31, 2005 - We agreed to go forward with the following positions and officers
until we would have the opportunity to design a new, special structure to advance our goals.  This structure was based directly on the structure
of The Gerry Tobin Irish Language School in Babylon, New York:

Cathaoirleach / Chair - Pádraig Ó Clúmháin

Leas-Chathaoirleach / Vice Chair - Réamonn Ó Cléirigh  

Rúnaí Ábhair Scoile / Curriculum Secretary - Lugh de Paor  

Cláraitheoir / Registrar - Pádraig Ó Clúmháin  

Leas-Chláraitheoir / Vice Registrar - Jack Corr  

Cisteoir / Treasurer - Tomás Muench  

Rúnaí Taifeadta / Recording Secretary  - Gearóid Ó Ceallaigh  

Ceannaitheoirí Ábhair Scoile / Curriculum Buyers - Turlough Ó Maolchraoibhe 7 Tomás Ó Dubhagáin  

Rúnaí Fógraíochta / Publicity Secretary - Gearóid Ó Ceallaigh  

Rúnaí Comhfhreagartha / Corresponding Secretary - Caitlín Ní Mhurchú  

Máistir An Idirlín / Webmaster - Séamas Ó Neachtain  

9 Samhain 2005

D'aontaíomar gurb é seo leanas clár oifigeach ár gCumainn agus a bhfreagrachtaí ag dul ar aghaidh ó 1 Samhain 2005:  /  November 9, 2005
- We agreed that the following is the list of officers of our Society and their responsibilities going forward from November 1, 2005:

Rúnaí Ballraíochta - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus ag fairsingiú ár mballraíochta  / Membership Secretary - strategizing,
recommending, and expanding our membership.

Máistir an Idirlín - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh agus ag cur ár láthar ar an idirlíon ar aghaidh.  /  Webmaster - strategizing,
recommending, and putting our presence forward on the internet.

Cisteoir - ag coimeád agus ag fás ár n-airgid go slán.   /   Treasurer - keeping and growing our money safely.

Rúnaí Cuspóirí - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus ag cur ár gcuspóirí chun cinn.    /  Goals Secretary - strategizing,
recommending, and advancing our goals.

Rúnaí Eagraíochta - ag coimeád ár n-eagraíocht i bhfeidhm le stát agus tír.  Ar dtús, ag obair le Gearóid Ó Ceallaigh chun ár n-eagraíocht a
incorpú agus chun stádas neamhbhrabúsach a fháil.  /  Organizational Secretary - keeping our organization in effect with state and country.  
At first, working with Gearóid Ó Ceallaigh to incorporate our organization and to get our non-profit status.

Rúnaí Fógraíochta - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus ag fógairt ár gcuspóirí agus ár gclár.   /  Publicity Secretary - strategizing,
recommending, and publicizing our goals and programs.

Staraí 7 Rúnaí Taifeadta - ag coimeád ár staire agus taifead maith ar ár socruithe agus gníomhaíochtaí /  Historian & Recording Secretary -
keeping our history and good records on our decisions and activities

Rúnaí Airgeadais - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh agus ag bailiú airgeadais / Finance Secretary - strategizing, recommending, and
collecting finance

Cuntasóir Istigh - chun ár gcuntais a stiúradh agus a choimeád faoi smacht.  Ar ball, chun oibriú le cuntasóir amuigh / Internal Accountant - to
supervise our books and keep them regular.  Eventually, to work with the external accountant

Cathaoirleach - ag coimeád gach rud go ceart agus ag dul ar aghaidh de réir ár gcuspóirí, agus ag eagrú vótál donár n-eagraíocht timpeall an
domhain le hidirlíon. /  Chair - keeping everything right and moving forward according to our goals, and organizing votes for our organization
around the world by internet.

9 Samhain 2005

Críochnaíomar ár dtoghchán ina d'aontaíomar gurb iad seo leanas ár n-oifigigh don bhliain 1 Samhain 2005 go dtí 31 Deireadh Fómhair
2006:  /  November 9, 2005 - We finished our election in which we agreed that the following are our officers for the year November 1, 2005 to
October 31, 2006:

Rúnaí Ballraíochta - Pádraig Ó Clúmháin  /  Membership Secretary - Pádraig Ó Clúmháin

Máistir an Idirlín - Séamas Ó Neachtain   /  Webmaster - Séamas Ó Neachtain

Cisteoir - Tomás Muench  /  Treasurer - Tomás Muench

Rúnaí Cuspóirí - Máiréad Perron  /  Goals Secretary - Máiréad Perron

Rúnaí Eagraíochta - Deirdre Ní Fhaoláin  /  Organizational Secretary - Deirdre Ní Fhaoláin

Rúnaí Fógraíochta - Gearóid Ó Ceallaigh /  Publicity Secretary - Gearóid Ó Ceallaigh

Staraí 7 Rúnaí Taifeadta - Gearóid Ó Ceallaigh /  Historian & Recording Secretary - Gearóid Ó Ceallaigh

Rúnaí Airgeadais - gan ainmniúchán / Finance Secretary - no nomination

Cuntasóir Istigh - gan ainmniúchán / Internal Accountant - no nomination

Cathaoirleach - Séamas Ó Neachtain  /  Chair - Séamas Ó Neachtain

19 Nollaig 2005

D'aontaíomar na moltaí seo:  /  December 19, 2005 - We agreed these motions:

1. dleachtanna bliantúla de $30 an duine dosna Baill Idirnáisiúnta agus dosna Baill Mheithle araon.  Tosnóimid dleachtanna a ghlacadh Mí
Eanáir 2006.  / annual dues of $30 per person for both the International Members and for the Meitheal Members.  We'll start to accept dues in
January 2006.

2. Tá an dara mholadh, a leanfar thíos, bunaithe ar na fíricí seo: / The second motion, which will follow below, is based on these facts:
a. Má dhéanamid ár ngnó trí Gaeilge, bímid ag obair chun ár gcuspóir "cleachtadh na Gaeilge" a chomhlíonadh. / If we do our business
through Gaeilge, we're working towards fulfilling our goal of "use of the Irish language."

b. Muna bhfuil ár mBallraíocht Mheithle i n-ann Gaeilge a labhairt, is deacair ár ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge agus ár gcuspóir de
"cleachtadh na Gaeilge" a chomhlíonadh. / If our Meitheal Membership is not able to speak Irish, it's difficult to do our business through
Gaeilge and to fulfill our goal of "use of the Irish language."

c. Feictear go mbeidh a lán daoine gan Ghaeilge ag teacht isteach go luath mar bhaill ó ranganna i n-áiteanna éagsúla. / It looks like we will
soon have a lot of people without Gaeilge coming in as members from classes in various places.

Mar sin, ba chóir dúinn ár mBallraíocht Mheithle a chúngú go "baill a oibríonn ar choistí ár gCumainn nó mar oifigigh ár gCumainn agus atá i
n-ann gnó ár gCumainn a dhéanamh trí mheán na Gaeilge." / Therefore, we should narrow our Meitheal Membership to "members who work
on committees of our Society or as officers of our Society and who are able to do the business of our Society through the medium of the Irish
language."
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!