Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
SMAOINTE AR ÁR
nGNÍOMHAÍOCHTAÍ
THOUGHTS ABOUT OUR ACTIVITIES
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Tá moltaí againn ónár mbaill faoi chonas ár gcuspóirí a shroicheadh, mar seo leanúint:  /  We have suggestions from our
members about how to reach our goals as follows:
Tacaíocht na Gaeilge / Support of the Irish Language

* Tacaíocht phoiblí a thabhairt do na tionscadail is fearr in Éirinn agus ar fud an domhain a bhaineann leis an nGaeilge.  /  To give public
support for the best projects in Ireland and throughout the world which deal with the Irish language.   
* Tacaíocht do eagraíochtaí Gaeilge /  Support for Irish language organizations.

* Gach iarracht a dhéanamh chun daoine eile a spreagadh chun tacú leis an nGaeilge (trí a foghlaim, nó táirgí Gaeilge a cheannach nó a
dhíol, ..../  To make every attempt to encourage people to support the Irish language (by learning it, buying or selling its products...

* An spreagann an cuspóir seo taca (eolas 7 airgead?) do eagraíochtaí Gaeilge ar fud an domhain?  /  Does this goal encourage support
(knowledge 7 money?) for Irish language organizations around the world?

Neartú na Gaeilge / Strengthening of the Irish Language

* Neartú phobal na Gaeilge trí sholáthar gréasáin chumarsáide ar fud an domhain  /  Strengthening of the Irish language community by
provision of a communications network throughout the world.
* An spreagann an cuspóir seo neartú dlithe a chosnaíonn saoirse labhartha i nGaeilge agus cearta daonna Ghaeilgeoirí ar fud an domhain
ach go háirithe i nÉirinn agus i nEoraip faoin Aontas na hEorpa?   /   Does this goal encourage the strengthening of laws which protect
freedom of speech in Irish and the civil rights of Irish speakers throughout the world and especially in Ireland and in Europe under the
European Union?

Cothú na Gaeilge / Promotion of the Irish Language

* Feachtas fógraíochta chun tacú le gach tionscadal Gaeilge atá ar siúl i Meiriceá faoi láthair - gach leabhar, dlúthdhiosca, córas foghlamtha,
srl.  Ní neart go cur le chéile!   /   A publicity campaign to support each Irish language project which is going on in America at present - every
book, CD, learning system, etc.  No strength until pulling together!
* Cothú na Gaeilge le fógraíocht do eagraíochtaí Gaeilge / Promotion of the Irish language with publicity for Irish language organizations.

* An spreagann an cuspóir seo cothú & feachtas poiblíochta leanúnach ar fud an domhain?  /  Does this goal encourage ongoing promotion
and a publicity campaign throughout the world?

Cleachtadh na Gaeilge / Use of the Irish Language

* Gach iarracht a dhéanamh chun daoine eile a spreagadh chun Gaeilge a úsáid... /   To make every attempt to encourage people to use
Irish...
* An spreagann sé an cuspóir seo cleachtadh na teanga duine le duine ach freisin i n-ealaíona scríofa labhartha (altanna, aistí, filíocht,
scéalaíocht, seanchas, amhránaíocht, dráma ar ardán, dráma ar scannán, scannáin fáisnéise, 7rl) ar fud an domhan?   /   Does this goal
encourage practice of the language person to person and also in written and spoken arts (articles, essays, poetry, storytelling, seanchas,
singing, drama on stage, drama on film, documentaries, etc.) throughout the world?  

Craobhscaoileadh na Gaeilge / Broadcast of the Irish Language

* Irisleabhar idirlín a chur ar bun - ceithre cheann an bhliain, le ábhar ó bhaill an Chumann seo, go háirithe.  /   To begin an internet magazine  
- four issues a year, with material especially from members of this Society;
* An spreagann an cuspóir seo craobhscaoileadh na teanga agus a healaíona scríofa labhartha trí mheáin chumarsáide nua-aimseartha ar
fud an domhain (nuachtáin, irisí, leabhair, céirníní, dlúthdhioscaí, raidió, teilifís, scannán, idirlíon, 7rl)?  /   Does this goal encourage broadcast
of the language and its written and spoken arts through modern media throughout the world (newspapers, magazines, books, records, CDs,
radio, television, film, internet, etc.)?

Fairsingiú na Gaeilge / Expansion of the Irish Language

* An spreagann an cuspóir seo fairsingiú na teanga i ngach treoir (i n-obair, i dtráchtáil, i n-oirfide, i bhfaisean, i rialtas, i gcreideamh, i ngach
láthair, i ngach tír, i ngach meáin nua)?  /   Does this goal encourage expansion of the language in every direction (at work, in trade, in
entertainment, in fashion, in government, in religion, in every place, in every country, in every new media)?

Múineadh na Gaeilge / Teaching of the Irish Language

* An spreagann an cuspóir seo múineadh na teanga ar fud an domhain duine le duine ach freisin trí mheáin chumarsáide (mar leabhair,
dlúthdhioscaí, agus an idirlíon)?   /   Does this goal encourage teaching of the language throughout the world person to person but also
through communications media (like books, CDs, and the internet)?

Athbheochan na Gaeilge i measc Chlann na nGael agus charad na nGael ar fud an domhain / Renaissance of the Irish Language worldwide
amongst the children of the Gaeil and the friends of the Gaeil

* Chun ár gcairde a shroicheadh ar fud an domhain, nach gcaithfimid áis a bhaint as meáin chumarsáide (mar nuachtáin, irisí, leabhair,
céirníní, dlúthdhioscaí, raidió, teilifís, scannán, idirlíon, 7rl) ar fud an domhain?   /   To reach our friends throughout the world, don't we have to
use communication media (like newspapers, magazines, books, records, DCs, radio, television, film, internet, etc.) throughout the world?   

Athbheochan agus aththionscnamh na Gaeilge mar theanga labhartha bheo na hÉireann le Sacsbhéarla mar thionlacan / The renaissance
and re-establishment of the Irish language as the living spoken language of Ireland with English as an accompaniment.
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!